Tanken är att de standardiserade vårdprocesserna ska säkerställa bedömning och vård på lika villkor och minimera kvalitetsskillnader. Processkartorna innehåller de insatser man bör överväga vid olika diagnoser, från utredning över behandling till uppföljning och avslutning. De bygger på de regionala vårdprogrammen och bästa tillgängliga kunskap.

För att bättre kunna följa varje vårdprocess har två kliniker, Norra Stockholms Psykiatri och Psykiatri Södra Stockholm (se ruta), valt att bryta upp de stora allmänpsykiatriska enheterna till nya mottagningar med utgångspunkt i vårdprocesserna för enskilda diagnoser, till exempel en mottagning för ångest och en mottagning för affektiv sjukdom.

– Den växande kunskapsmassan i psykiatrin gör att ingen längre kan behärska hela fältet i detalj. Många brukarföreningar efterfrågar också högsta tänkbara specialinsats, säger Göran Rydén, verksamhetschef för Norra Stockholms Psykiatri.

Det exakta utbudet av specialenheter varierar mellan klinikerna. Övergången kommer att ske under våren.

I Norra Stockholms Psykiatri gjordes en förändring mot mer subspecialiserade mottagningar och avdelningar redan 2009, men det innebar att många patienter blev skickade mellan mottagningar. För att bättre behålla kontinuiteten vid samsjuklighet ska varje mottagning nu erbjuda både så kallat basutbud och spetsutbud. Basutbudet är lika för alla mottagningar, medan spetsutbudet är specifikt för mottagningen. En ADHD-patient ska till exempel kunna få depressionsbehandling på sin ADHD-mottagning, medan psykiatri för tvångssyndrom sker på en annan specialenhet. Men även under insatser på en annan mottagning, behåller »hemmamottagningen« behandlingsansvaret.

Förhoppningen är att processkartorna ska leda till en mer jämlik och kostnadseffektiv vård. Men Göran Rydén ser också risker.

– Även om vi har kartor att följa är den kliniska psykiatriska bedömningen viktig. Man får göra avsteg, men det ska motiveras i journalen. Även patientens preferenser ska beaktas, säger han.

Vårdresultatet och följsamheten till processkartorna kommer att följas upp med olika mätningar. På så sätt ska kartorna revideras efterhand.

– Kartorna är styrande, vilket innebär att man ska förhålla sig aktivt till dem. Annars kan vi inte följa upp tillämpningen. Men de är samtidigt dynamiska. Det finns flera tänkbara scenarion. Till exempel om en del patienter får något annat än kartan anvisar är det okej, men om några behandlare alltid gör avsteg är det kanske mer utbildning som behövs. Får vi många avvikelser så kan kartan behöva revideras, säger han.

Men en del läkare ifrågasätter hela tanken att patienten ska erbjudas förutbestämda behandlingar utifrån diagnos, eftersom få patienter är så renodlade och patienter med samma diagnos kan ha olika funktionsnivå och behöva olika saker. Gränsdragningen mellan olika tillstånd är också svår i verkligheten.

– Det blir konstgjort att dela upp patientens problem i enskilda diagnoser som ska behandlas specifikt, säger Sigmund Soback, medicinskt ansvarig överläkare på Psykiatri Södra Stockholms mottagning på Södermalm.

Men Göran Rydén håller inte med.

– Jag ser en rädsla för att operationalisera bedömningen. Men för mig finns ingen motsättning mellan att å ena sidan göra en standardiserad utredning, å den andra möta individen bakom symtomen. Komplexitet har använts som skäl till diffusa insatser som inte hjälper. Vi måste i stället behandla ett problem i taget, säger Göran Rydén.

För Psykiatri Södra Stockholm innebär organisationsförändringen också att läkarbedömning får en större plats än tidigare, då man har haft ordningen att icke-läkare, till exempel psykolog eller kurator, har haft behandlingsansvar för patienterna.

– Södra har tillåtits att vara annorlunda tack vare en kostnadseffektiv verksamhet och att patienterna har uppskattat hög kontinuitet och tillgänglighet. Jag tycker att det saknas anledning till en ny organisation, säger Sigmund Soback. 

Den lokala läkarföreningen är däremot i grunden positiv till subspecialiseringen, säger Gunnar Berglund, ordförande för SLSO:s läkarförening.

– Men det finns en stor oro på många kliniker, eftersom kommunikationen om förändringarna varit så bristfällig, säger han.

SLSO

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, är den landstingsdrivna vården utanför akutsjukhusen i Stockholm. Allmänpsykiatrin för vuxna inom SLSO består av:

  • Psykiatri Nordväst
  • Norra Stockholms psykiatri 
  • Psykiatri Södra Stockholm
  • Psykiatri Sydväst
  • Psykiatricentrum Södertälje
  • Stockholms Centrum för Ätstörningar 
  • Beroendecentrum Stockholm