Regeringen vill att »Sverige ska vara ett av världens främsta forskningsländer och en ledande kunskapsnation«. För att nå dit föreslår man nu att ordningen vid tillsättandet av universitetens och högskolornas styrelser ses över.

I dag utser regeringen de externa ledamöterna efter förslag från en nomineringsgrupp, bestående av en person som regeringen utsett, landshövdingen i lärosätets län samt en studentrepresentant vid lärosätet. Regeringens proposition innebär i stället att två nomineringspersoner, där den ena kommer som förslag från lärosätet, föreslår externa ledamöter till styrelserna. De två nomineringspersonerna ska utses av regeringen och ska verka för en jämn könsfördelning bland de ledamöter som utses.

Även en ändring i högskolelagen föreslås i propositionen. Regeringen vill att lärare och studenter får rätt att utse styrelseledamöter i stället för att vara representerade i styrelsen.

– För att konkurrera med kunskap och inte låga löner behöver vi utbildning av högsta kvalitet. Vi lever i en alltmer komplex värld och då behöver vi starka och ansvarsfulla universitet och högskolor som kan verka med framgång såväl internationellt och nationellt som regionalt, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.