Medellivslängden har aldrig varit högre än i dag, och runt sju av tio personer mellan 16 och 84 år anser sig ha en bra eller mycket bra hälsa. Det visar Folkhälsomyndighetens rapport »Folkhälsa i Sverige 2016«.  

Rapporten visar dock också att det finns tydliga hälsorelaterade skillnader mellan personer med förgymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå. Exempelvis är skillnaden i återstående medellivslängd vid 30 års ålder större mellan utbildningsgrupperna än mellan könen. För personer i yrkesverksamma åldrar, 35 till 64 år, är dödligheten mer än dubbelt så hög bland personer som bara har grundskoleutbildning, jämfört med de som har eftergymnasial utbildning.

Skillnaderna är bland annat tydliga i dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar och cancer, men också i dödsorsakerna olyckor och självmord.

Totalt sett har dock dödligheten i hjärt–kärlsjukdomar – den största enskilda orsaken till att medellivslängden ökat – minskat kraftigt de senaste 20 åren. Även dödligheten i cancer har minskat något under samma tidsperiod.

Rapporten visar också att barn och ungdomars psykiska ohälsa ökat de senaste 30 åren och då främst bland flickor. Bland personer mellan 16 och 44 år har andelen med psykiska besvär legat på samma nivå de senaste tio åren, och bland kvinnor och män mellan 45 och 84 år har andelen minskat.