Docenten som är anställd vid Akademiska sjukhuset har som ansvarig för två forskningsprojekt utretts för misstänkt forskningsfusk. I rektors beslut, som fattades i mars, refereras utredningens slutsatser och rektors beslut ser ut att ligga i linje med utredningen.  

I det ena fallet, som rörde MR-undersökning av organ som var avsedda för transplantation, kom utredningen fram till att undersökningarna gjorts i forskningssyfte. Och eftersom inte etiktillstånd inhämtats före start så faller detta under vetenskaplig oredlighet. Det faktum att etikprövningsnämnden senare meddelade tillstånd ändrar inte detta.

I det andra fallet som rörde biopsier kom utredningen dock fram till att vetenskaplig oredlighet inte förelegat på grund av att gränsdragningen mellan klinisk uppföljning och forskning var svår att dra.

Nu har dock beslutet kritiserats. I Upsala nya tidning i dag anser såväl anmälaren Gunnar Tufvesson som professor emeritus Bertil Hamberger att forskaren borde ha fällts i båda fallen. Bertil Hamberger har som extern utredare på uppdrag av utredningsgruppen granskat journaler. Båda två anser att utredningsgruppens slutsatser och rektors beslut inte tillräckligt tagit hänsyn till Hambergers slutsatser i utredningen. De säger sig se paralleller med Karolinska institutets hantering av utredaren Bo Gerdins slutsatser i Macchiarini-affären.

Eva Tiensuu Jansson, dekanus vid medicinska fakulteten, svarar i rektors ställe på kritiken att inte fälla även projektet som rörde biopsier.

– Det går inte att säga att det handlade om ren forskning. Det skulle också kunna vara en del i uppföljningen av den vård de provtagna patienterna tidigare fått, säger hon till UNT.

Hon säger att en sammanvägd bedömning legat till grund för beslutet, inte endast Bertil Hambergers utredning och hon anser inte att fallet är jämförbart med Macchiarini-fallet.

– Forskaren sökte inte etiskt tillstånd i förväg, men fick det i efterhand så det handlar inte om en oacceptabel forskning, och vi har ju gått på utredarens förslag i det ena fallet, säger hon till UNT.