Undersökningen, som är gjord av företaget Novus och är en uppföljning på den som gjordes 2013, visar att bilden av Läkarförbundet inte förändrats nämnvärt på de tre år som förflutit. Fortfarande anser drygt sju av tio att förbundet är en professionell och kunnig organisation, och nästan sex av tio att organisationen driver läkarnas frågor, är tillgänglig och företräder sina medlemmar. Dock ser något färre Läkarförbundet som en organisation som agerar i aktuella frågor nu än för tre år sen.

Även andelen nöjda medlemmar ligger på en liknande nivå – 44 procent för i år jämfört med 38 procent 2013.

– På såpass kort tid är det en indikator på att vi är på rätt väg, sen har vi självklart högre ambitioner och vill göra det ännu bättre. Det här visar att vi ska fortsätta jobba med våra kärnuppdrag, både med att driva och få genomslag i relevanta frågor och utveckla medlemsstödet och de konkreta medlemserbjudanden vi har, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet.

Drygt fyra av tio (43 procent) uppger att de känner till vad ett medlemskap innehåller.

– Jag tror att vi har mycket mer att erbjuda än vad många medlemmar känner till. Vi behöver jobba mera med information och visa vad vi gör och kan erbjuda, säger Heidi Stensmyren.

Det område som medlemmarna är mest nöjda med är Läkartidningen, följt av juridisk rådgivning och stöd. I botten på samma lista hamnar medlemsträffar, event och nätverk. Även det är resultat som känns igen från tidigare undersökning. 

Medlemmarna fick också möjligheten att uppge anledningen till en positiv respektive negativ uppfattning om Läkarförbundet. Bland dem som uttryckt missnöje fanns bland annat åsikten att förbundet är alltför centraliserat och att den lokala verksamheten är svag.

– Vi ska jobba mer integrerat på central och lokal nivå. En del i arbetet är att vi från förbundsstyrelsen besöker lokalföreningarna, i exempelvis Sverigeronden. Vid dessa tillfällen diskuterar vi de frågor som är mest angelägna lokalt. Tillsammans träffar vi också tjänstemän och politiker på landstingsnivå och för en dialog. På det här sättet knyter vi bättre ihop Läkarförbundet och dess lokalföreningar. Det synliga resultatet blir bland annat gemensamma debattartiklar i lokala tidningar. Syftet är att stärka det lokala planet och påverka arbetsgivare mer direkt på plats, säger Heidi Stensmyren.

Själv nämndes Heidi Stensmyren i sin roll som ordförande som en faktor som bidragit till en positiv uppfattning om förbundet.

– Det är väldigt roligt, men det bygger på ett bra teamarbete. Jag har prioriterat att jobba systematiskt med att vi ska vara ute mycket och tidigt på bollen. Vi har som mål att vara med i alla sammanhang som är relevanta för våra medlemmar, säger hon.

I fråga om lojalitet visar resultatet att tre av tio medlemmar kan räknas som »ambassadörer« för Läkarförbundet, medan fyra av tio kan räknas som »kritiker«. Genom att räkna ut skillnaden mellan dessa två grupper ges ett så kallat NPS-värde, Net Promotor Score, vilket visar viljan hos medlemmarna att rekommendera förbundet till andra. NPS-värdet för Läkarförbundet är -11. I en referensundersökning som Novus gjort är NPS-värdet bland allmänheten om sina respektive fackförbund +4, värdet för SACO +1 och LO +19. De grupper som är minst benägna att rekommendera Läkarförbundet till en kollega är de som inte fått den hjälp man efterfrågat eller uppger att de inte känner till innehållet i medlemskapet. Bland de som räknas till ambassadörer finns de som fått den hjälp de efterfrågat och känner till vad medlemskapet innehåller. 83 procent uppger dock att de troligen kommer att fortsätta vara medlem.

Sammanlagt har 994 webbintervjuer med slumpmässigt utvalda medlemmar genomförts under januari och februari i år. Svarsfrekvensen ligger runt 25 procent.

Vilken av följande är den viktigaste orsaken till att du är medlem i Sveriges läkarförbund? 
 20162013
Att de genomför kollektivavtals- och arbetsvillkorsförhandlingar5059
Att de driver påverkansarbete för läkaren i framtidens hälso- och sjukvård3024
Att de ger möjlighet till individuell rådgivning och stöd1917
994 svarande. Svar i procent.
Hur nöjd är du med ditt medlemskap i Sveriges läkarförbund? 
20162013
5 (Mycket nöjd)108
43430
33341
21313
1 (Inte alls nöjd)43
Vet ej65
994 svarande. Svar i procent.
Sveriges läkarförbund är en organisation som …
20162013
… är professionell7373
… är kunnig7173
… driver läkarnas frågor5961
… är tillgänglig5756
… företräder sina medlemmar5758
… agerar i aktuella frågor5357
… är öppen för medlemmarnas åsikter4646
… är synlig i media 43
… är synlig på din arbetsplats17
Svaren anges i procent och avser svarsalternativen Instämmer helt och Instämmer.