Trots att läkarmedverkan behövs för en god kvalitet i utvecklingsarbete kring exempelvis vårdvalsmodeller, intyg och olika beslutsstöd är det ofta svårt att uppnå detta. Det beror enligt Distriktsläkarföreningen och Sjukhusläkarna bland annat på att den lokala enheten kan ha svårt att få kompensation för läkarens frånvaro.

För att underlätta läkarmedverkan i utvecklingsarbete vill föreningarna därför i en motion till förbundets fullmäktigemöte i maj att Läkarförbundet verkar för att parterna sluter avtal som reglerar hur en lokal vårdenhet kan få kompensation när en av deras läkare medverkar i utvecklingsarbete på nationell nivå.