Programförslaget till ny sjukvårdspolitik (se LT nr 8/2016) har remissbehandlats och diskuterats i olika forum. Nu har förbundsstyrelsen beslutat att ställa sig bakom ett slutligt programförslag, som ska behandlas på fullmäktigemötet i maj.

Direkt efter inledningen går programmet igenom några »grundläggande principer som ska styra vården«. I programförslaget som gick ut på remiss i februari finns fyra sådana principer: Jämlik vård, Patienten i fokus, Professionalism och God resursanvändning. Men i det färdiga förslaget från förbundsstyrelsen, efter remissbehandlingen, har en femte princip tillkommit: Hållbart arbetsliv för läkare. Det handlar bland annat om bra arbetsmiljö och bemanning, goda möjligheter till fortbildning och olika karriärvägar, och att läkares professionalism tas till vara.

Flera yrkesföreningar och lokalföreningar hade i sina remissvar efterlyst skarpare formuleringar om läkarnas arbetsmiljö, och det nya avsnittet kan ses som ett svar på detta.

En annan nyhet är att ett nytt avsnitt om beroendevård tillkommit. Där fastslås, i linje med Missbruksutredningens förslag, att behandlingen av missbruk och beroende ska samlas under en huvudman: landstinget respektive regionen.

Texterna om statens roll och om PAL, patientansvarig läkare, har förtydligats något. I övrigt handlar det om mindre ändringar.

Läkarförbundets nuvarande sjukvårdspolitiska program antogs 2004. Tanken är att det nya programmet ska gälla fem år framåt.