Ur förslaget till verksamhetsplan, de fyra strategiska initiativen.

Bakgrunden till att man inför årets fullmäktigemöte lägger fram en femårig verksamhetsplan, Strategi2020, är att många av de frågor förbundet driver inte går att lösa på ett år, förklarar Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

– Det kan handa om lagstiftning, utformning av regelverk, påverkan av stora system och så vidare, och då är ett år inte realistiskt. Därför vill vi lägga längre planer så att vi kan jobba mer systematiskt med våra absolut viktigaste frågor, säger Heidi Stensmyren, som menar att förbundets arbete kommer att bli mindre ryckigt när man inte börjar om med frågorna varje år.

Tidigare verksamhetsplaner har innehållit en stor mängd mål, där stort blandats med smått utan tydlig prioritering. Den nya strategin blir mer strukturerad vilket är tänkt att leda till en tydligare prioritering av förbundets arbete.

– Det är fortfarande ganska många frågor. Vi är både ett professionsförbund och ett fackförbund och det är många delar vi arbetar med. Men de är färre nu och vi klustrar dem i fyra områden.

Arbetet med den nya strategin påbörjades hösten 2015 och hela förbundsstyrelsen har involverats på ett tidigt stadium. Den har även skickats ut till delföreningarna för synpunkter, vilket bland annat lett till att den blivit mindre detaljerad och att antalet mål och delmål minskats.

– Vi fick också inspel om att man önskade mer på arbetsmiljöområdet, vilket vi har beaktat, säger Heidi Stensmyren.

Att planen är femårig betyder dock inte att förbundets inriktning är låst för de närmsta fem åren och att kommande fullmäktigen inte kommer att ha något att säga till om.

– Fullmäktige fastställer verksamhetsplanen och det kommer att bli justeringar och ändringar under tiden. Om ett år kommer vi säkert att säga att »den här frågan har vi löst, men nu har det tillkommit en ny fråga som vi behöver ta upp«.

Fyra strategiska initiativ

Verksamhetsplanen »Strategi2020« omfattar fyra strategiska initiativ, vilka delats upp i totalt 19 mål. I några fall är målen i sin tur uppdelade i delmål.

De fyra strategiska initiativen rör:

  • Sjukvårdspolitik
  • Läkarens ställning och villkor
  • Förbundsutveckling och medlemsservice
  • Identitet