Läkarförbundet ska verka för avtal mellan berörda parter, som gör det möjligt för läkare att medverka i utvecklingsarbete på nationell nivå. Det beslutade fullmäktige i linje med en motion från Distriktsläkarföreningen och Sjukhusläkarna.

Motionärerna menade att läkares deltagande i utvecklingsarbete, till exempel kring vårdvalsmodeller, intyg och beslutsstöd, kan underlättas av en central överenskommelse med arbetsgivarparten. En sådan skulle kunna ge kompensation till den vårdenhet där en läkare som deltar i utvecklingsarbete jobbar, och den intresserade läkaren skulle kunna hänvisa till överenskommelsen inför sitt deltagande.

»Regeringen skulle i anslutning till en sådan överenskommelse även kunna tillskjuta statliga medel för att göra medverkan ännu enklare«, tillade förbundsstyrelsen, som yrkat bifall till motionen, i sitt svar.