Svåröverskådliga rapporteringssystem gör det problematiskt för enskilda läkare att ha koll på att arbetad tid är registrerad och att rätt ersättning betalats ut. Dessutom försvårar det för lokala läkarföreningar att kontrollera att arbetstidslagen och lokala avtal följs. Det menar Stockholms läkarförening, som i en motion yrkade på att Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt.

Diskussionen i utskottet på tisdagen vittnade om liknande problem i andra delar av landet, och en del i problematiken är att man som lokalförening behöver vara med i diskussionerna redan innan systemen köps in för att kunna påverka. Anna Rask Andersen från Upplands allmänna läkarförening påpekade att Arbetsmiljöverket i en föreskrift framhållit att arbetsgivaren tydligt och överskådligt ska redovisa arbetstagarens jourtid, mertid och övertid, och att detta gällt sedan 1982.

Även förbundsstyrelsen delade motionärernas åsikt och så även fullmäktige som biföll motionen.

Läs tidigare artiklar:

Återkommande fråga om övertidsersättning