Erik Dahlman, Mellersta Skånes läkarförening, var en av de som argumenterade för att motionen skulle bifallas. »Det här är faktiskt bondfångeri, och det är inte värdigt våra arbetsgivare«, sa han. Foto Göran Segeholm

Frågan om ekonomisk ersättning för övertid som avtalas bort är av det återkommande slaget och fanns med även under årets fullmäktigemöte. Mellersta Skånes läkarförening, Nordvästra Skånes läkarförening och Östra Skånes läkarförening yrkade i en gemensam motion att förbundet bör arbeta för att läkare ska ha rätt till ekonomisk övertidsersättning och att man ska verka mot att arbetsgivaren skriver bort denna rätt.

Förbundsstyrelsen framhöll att frågan är viktig och att man kontinuerligt arbetat med den under året, men påpekade också att den till stor del ligger på lokal nivå.

Motionen väckte en lång diskussion i utskottet, och då fullmäktige skulle ta ställning i frågan var det till ett flertal yrkanden. Fullmäktige valde dock att bifalla tre av motionens ursprungliga att-satser:

  • »… att Sveriges Läkarförbund i sitt förbundsarbete verkar för att fler läkare skall ha rätt till ekonomisk ersättning för övertid.«
  • »… att Sveriges Läkarförbund i sitt fackliga arbete verkar mot att arbetsgivaren skriver bort rätten till kompensation för övertid enligt AB i anställningsavtal för läkare.«
  • »… att Sveriges Läkarförbund i sitt fackliga arbete verkar för att läkare informeras om reglerna i kollektivavtalet och hur man registrerar övertid när så är fallet.«

Dessutom biföll fullmäktige en fjärde att-sats som motionären och förbundsstyrelsen tillsammans formulerat: »att Sveriges läkarförbund verkar för att grundinställningen ska vara att läkare har rätt till ekonomisk ersättning för övertid och att den enbart ska avtalas bort om läkaren får skälig ersättning för detta«.

Läs tidigare artiklar:

Återkommande fråga om övertidsersättning