Fr v Bengt Westerberg, Katarina von Bothmer-Östling, Dag Larsson, Agneta Karlsson, Inger Ros, Fredrik Lennartsson och Heidi Stensmyren. Foto: Göran Segeholm

Läkarförbundet har i en färsk enkät visat att patentlagens bestämmelse om fast vårdkontakt fått litet genomslag i vården, och att många läkare inte ens känner till den.

Hearingen inleddes med att Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Vårdanalys, och Calle Waller, vice ordförande för Prostatacancerförbundet, fick kommentera enkätens resultat.

Fredrik Lennartsson konstaterade att resultaten återspeglar vad myndigheten sett i egna undersökningar: att den svenska vården har problem med att tillhandahålla god kontinuitet. Men han var tveksam till Läkarförbundets krav att återinföra patientansvarig läkare, PAL.

– Mycket talar för att läkare har en viktig roll, men jag tror på en modell där man anpassar det för olika patienters behov.

Calle Waller tyckte att det var synd att utredningen inte redde ut begreppen mellan patientansvarig läkare och fast vårdkontakt.

– PAL är mer till för att tillgodose behovet av trygghet och kontinuitet och att jag slipper upprepa mig. Men fast vårdkontakt är något mer; särskilt de kroniskt sjuka och multisjuka behöver ett ombud in i vården som förmedlar och samordnar, och som har kunskap inte bara om klinikens kompetens utan också om andra alternativ inom och utanför landet.

En fråga som väcktes av moderatorn Bengt Westerberg var om kontinuitet är viktigt för den medicinska kvaliteten. Sverige gör ju, trots de väldokumenterade kontinuitetsproblemen, bra i från sig resultatmässigt.

– Jag tror att kontinuitet är viktig, för även om du till sist får rätt behandling så kan resan dit vara alltför lång och komplicerad och kräva alltför mycket av patienten, menade Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Bengt Westerberg undrade även om det kan finnas konkurrerande intressen hos läkarkåren som försvårar kontinuitet. Dag Larsson (S), ordförande för Sveriges Kommuner och landstings hälso- och sjukvårdsdelegation, tyckte inte att han upplevt det.

– Jag har träffat väldigt mycket vårdpersonal och det samfällda önskemålet är kontinuitet och fast vårdkontakt.

Men Fredrik Lennartsson trodde att det kan finnas en motsättning mellan kraven på kontinuitet och personalens önskemål om förläggning av arbetstiden.

– Att få en mer systematik i hur man schemalägger och planlägger läkares arbetstid är en nyckelfaktor för att få ett bättre utnyttjande av både läkarnas och patienternas tid.

Agneta Karlsson (S), statssekreterare vid Socialdepartementet, menade att dålig kontinuitet innebär ett ineffektivt resursutnyttjande. Hon pekade liksom flera andra på ersättningsystemens roll:

– Jag tror att i och med att fokus handlat om valfrihet och tillgänglighet har man byggt upp system för att monitorera och styra mot valfrihet och därmed också ersättningssystemen. I den meningen har det fokus som varit på senare år motverkat kontinuitet, och det visar ju både Vårdanalys och Göran Stiernstedts utredningar.

Heidi Stensmyren menade att väldigt detaljinriktade ersättningssystem motverkar kontinuitet genom att försvåra en individanpassad vård. Hon ville hellre se mer generella system.

– Det finns system som premierar att patienten återkommer till samma läkare.

Att primärvården har en viktig roll i att åstadkomma kontinuitet var alla eniga om. Enligt patientlagen har man rätt att välja en fast läkarkontakt i primärvården, men undersökningar visar att många som behöver det saknar en sådan. Heidi Stensmyren pekade flera gånger på vikten av kunna lista sig hos en läkare i stället för på en vårdcentral.

– Det finns landsting som arbetar aktivt med att man listar sig på läkare för att man har insett att lista sig på ett hus kanske inte hjälper patienten.

Dag Larsson höll med om att man behöver se över ersättningssystemen och var i princip positiv till att se över även listningssystemet i primärvården.

– Det vore mycket bättre om man listade sig på en läkare, men jag betvivlar att det är möjligt. Vi har enorma problem med bemanningen i primärvården i stora delar av landet.

Agneta Karlsson hoppades mycket på regeringens och SKL:s arbete med den nya visionen om eHälsa.

– Jag tror att många av de problem vi har diskuterat här kan vi lösa med modern teknik.