Läkarförbundet ska inte placera sitt kapital i företag som ägnar sig åt fossila bränslen eller i alkohol- eller tobaksindustrin. Det är innehållet i de tre motioner från Sjukhusläkarna och Svenska Distriktsläkarföreningen som Läkartidningen skrivit om tidigare (LT 16/2016). Motionärerna vill stödja en omställning från fossila bränslen till förnyelsebar energi, samt att förbundet inte ska investera i tobaks- och alkoholindustrin. Maximalt en procent av placeringarna ska vara i den typen av företag.

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motionerna beroende på hur de formulerats, med en exakt angiven procentsats för godkända placeringar. Förbundsstyrelsen tar dock till sig viljeyttringen och kommer hantera frågorna i ett särskilt råd, kapitalplaceringsrådet, under styrelsen. 

– Det är redan reglerat i stadgarna att förbundsstyrelsen ska ansvara för kapitalplaceringar. Frågan om exakta nivåer kan inte tas på fullmäktige, utan där tar man beslut om inriktning som förbundsstyrelsen arbetar vidare med. Vi måste också se till att skrivningarna inte krockar så att vi får motstridiga uppdrag, säger Heidi Stensmyren.

Alla tre motionerna har fått samma svar av förbundsstyrelsen. I svaren nämns att frågan är en del av förbundets klimatpolicy och kommer att behandlas under 2016. Läkarförbundets nya policy om klimat och hälsa nämner dock inte alkohol och tobak, vilket gör att svaret inte känns relevant för motionerna som rör placering i alkohol- och tobaksindustrin.

– Att just den skrivningen står kvar i svaret är ett misstag, den ska bort, säger Heidi Stensmyren.

Läkarförbundets policy för klimat och hälsa

Läkarförbundets policy för klimat och hälsa från hösten 2015 beskriver på fyra sidor hur förbundet ska arbeta för att motverka klimatförändringarna lokalt och internationellt. Till exempel ska kunskapen hos sjukvårdens personal öka om hur hälsan och sjukvården påverkas av förändringarna i klimat och miljö. Läkarkåren har en viktig roll att spela för att öka medvetenheten om klimatförändringarnas påverkan på hälsan och för att främja en mer miljövänlig livsstil, står det i policyn bland annat. På internationell nivå ska man samarbeta med andra organisationer för att öka medvetenheten om och råda bot på globala klimat- och hälsoproblem.

Läs policyn här.