Enligt Heidi Stensmyren visar enkäten att lagstiftningen om fast vårdkontakt inte är tillräcklig för att säkra att patienter som behöver en ansvarig läkare får det.

Ett skäl till det, som enligt henne tydligt framkommer i enkäten, är att många inte riktigt vet vad en fast vårdkontakt är, vilken funktion den fyller och vilka befogenheter den har.

– Patientansvarig läkare är ett väletablerat begrepp, och det blir också tydligare mot patienten än att tala om en fast vårdkontakt som är läkare, för vad det handlar om är det medicinska ansvaret, inte allt runt omkring.

Att bara återinföra begreppet PAL räcker dock inte. Läkarförbundet anser att det också behövs en tydligare reglering kring funktionen, helst i form av föreskrifter från Socialstyrelsen.

– Lagstiftning är ett trubbigt verktyg. Om man reglerar i föreskrift kan man snabbare uppdatera och tydligare beskriva vad som krävs runt omkring i form av rutiner och hur man ska utarbeta det lokalt.

Förutom att återinföra begreppet PAL vill förbundet att rätten att få en namngiven läkare med övergripande ansvar ska utvidgas. I dag är det bara patienter med ett livshotande tillstånd som har rätt till en fast vårdkontakt som är läkare.

– Det är ju många fler som skulle behöva ha en läkare som är ansvarig, till exempel multisjuka eller allvarligt sjuka. Att skriva att man kan ha en läkare som fast vårdkontakt är inte tillräckligt för att säkra att patienten också får det, säger Heidi Stensmyren.

Om man utökar gruppen som ska ha en läkare som fast vårdkontakt, alternativt en PAL, finns det inte en risk att det blir som med den gamla PAL-funktionen: att man utser PAL mest för att uppfylla kravet, utan att hen fyller en funktion för patienten?

Det är en viktig poäng, och just därför lämpar det sig för en föreskrift, för där kan man tydliggöra att det ska finns riktlinjer och rutiner som säkrar att man bedömer vem som behöver en PAL och att den som är PAL har befogenheter att agera som PAL.

En Sifo-mätning som Läkarförbundet låtit göra visar att kravet på en fast vårdkontakt som är läkare – en PAL – har stort stöd bland allmänheten. I undersökningen, som gjordes i mars i år, uppgav mer än tre av fyra att det är viktigt eller mycket viktigt med en namngiven läkare med övergripande ansvar.

Läs även:

»Fast vårdkontakt« liten effekt på kontinuiteten