De tre besökta vårdcentralerna hade samtliga läkarbrist, som man löste antingen med timanställda läkare eller med hyrläkare på långtidskontrakt.

Bristen på allmänläkare innebär enligt IVO att det finns risk att diagnoser fördröjs på grund av missade uppföljningar. IVO konstaterar att det inte finns någon systematisk uppföljning av de remisser och prover som ordinerats av tillfälligt anställda läkare och att dessa förväntas ta ansvar både för sina egna ordinationer och de som föregående läkare har gjort.

Vakanserna leder vidare till bristande kontinuitet för patienterna, påpekar IVO.

IVO ser också brister i kontrollen av hur de tillfälliga läkarna fungerar. Den kontroll som finns bygger på att övrig personal slår larm om eventuella problem till verksamhetschefen. Regelverket ställer dock krav på en högre systematik i egenkontrollen, framhåller IVO.

IVO anser också att läkarna får för lite tid för introduktion innan de möter patienter. Enligt den information som IVO fått ses tillfälliga läkare inte som en del av verksamheten utan som en resurs för att ta emot patienter för snabba bedömningar.

IVO kräver bland annat att landstinget redovisar hur man avser att stärka bemanningen på kort och lång sikt. IVO vill också veta hur man tänker agera för att minska patientsäkerhetsriskerna kopplade till bevakningen av prov och remisser.