Distriktsläkarföreningen har tagit fram de sex frågor som föreningen anser skulle spara mest tid om de blev lösta vad gäller bättre IT-stöd för läkare. Dessa sex frågor vill Distriktsläkarföreningen, enligt en motion som också Sjukhusläkarna stod bakom, att Läkarförbundet driver.

Förbundet arbetar redan aktivt med flera av frågorna men arbetet måste fortsätta, tyckte förbundsstyrelsen och yrkade därför bifall. Även fullmäktige ställde sig bakom de sex punkterna, så Läkarförbundet ska nu verka kraftfullt för 1) bättre stöd för läkemedel, 2) bättre remissystem och 3) effektivare intygsprocess samt bevaka att 4) dubbeldokumentation minskas, 5) »single sign-on« (endast en inloggning) införs och 6) tillgång till undersökningar från annat håll ges.