Beslutet togs trots att förbundsstyrelsen invände att vissa kliniker kan erbjuda annan vård som uppfyller kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet och att det bör vara möjligt att remittera till sådan vård.

FS tyckte också att motionen var för snävt inriktad mot huvudmännen; krav på att remittera till en viss klinisk kan även komma exempelvis från närmaste chef. Men Bengt von Zur-Mühlen, som representerade motionären, Sjukhusläkarna, menade att det var underförstått att även denna situation omfattades av motionen.

Förslaget att Läkarförbundet ska verka för att alla läkemedel, även homeopatiska och antroposofiska, ska genomgå sedvanliga säkerhets- och effektstudier var däremot mindre kontroversiellt. FS betonade att förbundet redan har ställt det kravet i sitt svar till Läkemedelverket om hur dessa läkemedel ska hanteras i svensk lagstiftning.