Sociala medier används i allt större utsträckning och saker som publiceras kan få stor spridning i det offentliga. Läkare bör därför helt undvika att diskutera patientuppgifter i dessa forum, det menar Läkaresällskapet och Läkarförbundet i ett gemensamt uttalande. De båda organisationerna anser att patientens intresse av ett starkt integritetsskydd bör väga tyngre än läkares möjligheter att diskutera kliniska erfarenheter eller beskriva vardagen i sociala medier. Man avråder också från att publicera uppgifter om patienter även då informerat samtycke finns.

– Det klart att läkare måste kunna skriva om hur det är att arbeta som just läkare och beskriva det, men då måste man vara noga med hur man uttrycker sig så att inte uppgifter som kan kopplas till enskilda patienter röjs, säger Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Läkarförbundet sammanställde redan 2012 råd till läkare kring användningen av sociala medier. De omfattar dock inte bara patientuppgifter, läkarkårens anseende och patient–läkarrelationen, utan också marknadsföring och kritik av arbetsgivaren. Det nya uttalandet kan dock ses som ett skarpare och tydligare ställningstagande när det gäller patient–läkarrelationen och tystnadsplikt.

– Vi tycker att det är angeläget att ha ett gemensamt uttalande mellan organisationerna för att markera att det är viktigt för hela läkarprofessionen, säger Elin Karlsson.

Hon menar att det förekommer att läkare publicerar uppgifter som i sig kan verka harmlösa, men som i förlängningen kan leda till problem. Och att det därför är viktigt att tänka på hur man agerar på sociala medier, både i och utanför yrkesrollen.

– Yttrandefriheten gäller självklart, men det är väldigt viktigt att vi som läkare har ett anseende som kår och en trovärdighet i det vi gör. När man uttalar sig som läkare ska det vara med vetenskapligt förhållningssätt för det första, och om man uttalar sig om enskilda patienter så går tystnadsplikten före yttrandefriheten, och den är väldigt hårt reglerad, säger Elin Karlsson.