Enligt en studie från Saco om hot och våld, som förbundsstyrelsen hänvisade till i sitt yttrande, är läkare den tredje mest utsatta akademikergruppen. Läkarförbundet har arbetat med frågan sedan 1990-talet och den regleras även i arbetsmiljölagen, men den långa diskussionen i utskottet visade på en enighet kring att mer måste göras. Flera delegater vittnade om en bredare problematik än enbart den fysiska säkerheten och även förbundsstyrelsen skriver i sitt yttrande att man inte vill begränsa arbetet. Delegaterna i utskottet och förbundsstyrelsen enades därför med motionären om att ändra i motionens ursprungliga att-satser för att täcka in säkerhet för alla typer av hot och våld.

Delar av motionen handlar om att verka för att arbetsgivaren ska vara den som gör en eventuell polisanmälan, då någon utsatts för brott i arbetet. Det utlöste en diskussion om att en polisanmälan kan innebära att den hotade läkarens identitet blir känd för den misstänkta gärningsmannen. Samtliga parter enades om en skrivning där en polisanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med den enskilda läkaren. Flera delegater påpekade vikten av att en polisanmälan görs.

– Det är självklart att man anmäler alla typer av hot och våld, och grundprincipen ska vara att en polisanmälan ska göras. Vi har varit för slapphänta, framförallt inom psykiatrin, sa Christina Sjöberg från Göteborgs läkarförening.

Läs tidigare artiklar:

Förening efterlyser hantering av hot och våld

Så blev beslutet

De att-satser som förbundsstyrelsen, motionären och utskottet formade tillsammans och som sedan bifölls av fullmäktige:

  • »att Läkarförbundet verkar för att arbetsgivaren förbättrar säkerheten avseende hot och våld.«
  • »att Läkarförbundet tillhandahåller ett stöd för hur man kan arbeta på lokal nivå med säkerhet avseende hot och våld.«
  • »att Läkarförbundet verkar för att arbetsgivaren i samråd med den anställde gör en polisanmälan om en anställd blir utsatt för brott på arbetet.«
  • »att Läkarförbundet verkar för att arbetsgivaren erbjuder stöd och hjälp till medarbetare där tillbud skett (ej enbart de omedelbart drabbade).«