Ett starkt och kompetent chef- och ledarskap är en förutsättning för en fungerande hälso- och sjukvård, befogenheter och ansvar bör följas åt. Enligt Sveriges läkarförbunds chefsförening är problemen många då läkare har det medicinska ansvaret utan befogenhet att fatta beslut. Därför vill föreningen att Läkarförbundet ska arbeta fram ett policydokument som både förbund och yrkesföreningar kan ha som stöd vid rådgivning då läkare är »medicinskt ansvariga« utan att ha formellt chefsansvar.

Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar att oklarheter kring vad som ingår i uppdraget bör redas ut mellan verksamhetschefer och den som har uppdraget. Man skriver också att frågan om vägledning för medicinskt ledningsansvar redan finns med som en aktivitet i verksamhetsplanen, där motionärens yrkande också tas om hand. Man föreslog därför bifall, vilket både utskott och fullmäktige höll med om. 

Läs tidigare artiklar:

Föreningar vill att förbundet driver chefskapsfrågan hårdare