Det är Folkhälsomyndigheten som tagit fram vägledningen och förhoppningen är att få fram en nationell standard för uppföljning så att data blir jämförbara över tid och mellan olika geografiska områden. Syftet är se om läkemedel används enligt gällande behandlingsrekommendationer för att kunna stävja resistensutveckling.

Vägledningen är ett underlag för hur diagnoskopplad antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner kan samlas in i primärvården. Ambitionen är att vidareutveckla den så att den framöver inkluderar uppföljning av fler infektionstyper.

Guiden: Att följa upp förskrivning av antibiotika i primärvård, en vägledning