Forskningsbarometern är ett nytt grepp som lanseras av Vetenskapsrådet. Med regelbundna intervall är den tänkt att ge en bild av Sveriges styrkor och svagheter som forskningsnation i internationell jämförelse.

Den första utgåvan visar att de svenska lärosätenas intäkter till forskning har ökat med 54 procent i fasta priser mellan 2001 och 2013. Medicin och hälsa är det område där mest resurser satsas på högskoleforskning. Det är också, tillsammans med naturvetenskap, det område där FoU-intäkterna ökat mest, både i relativa och absoluta tal.

Barometern visar även att klinisk medicin tillsammans med samhällsvetenskap är de områden där Sverige publicerar mest i förhållande till landets storlek.

Sverige är det land som har störst andel forskare bland befolkningen, drygt en procent. Merparten av dem är män; medicin och hälsovetenskap är det enda område där det finns fler kvinnor än män bland de anställda forskarna.