Statistiken från den senaste säsongen visar att antalet rapporterade fall av invasiva grupp A-streptokocker (GAS) säsongen 2014–2015 sjönk från 579 till 565 jämfört med 2013–2014. Det motsvarar en minskning av incidensen från 6,0 per 100 000 invånare till 5,8. 

Liksom föregående säsong rapporterade Jönköpings län flest fall per 100 000 invånare, 9,0 säsongen 2014–2015, följt av Västmanlands län, 8,4, och Norrbottens län, 8,0.

Antalet fall av nekrotiserande fasciit minskade från 45 anmälda fall 2013–2014 till 30 fall under säsongen 2014–2015. Även antalet anmälda fall av streptokockbetingad toxisk chock minskade, från 23 till 10. 418 av de anmälda fallen uppgavs ha annan klinisk manifestation. För 107 fall saknades uppgift om manifestation.

De senaste tre åren har drygt hälften av patienterna med invasiv GAS-infektion varit över 65 år och nästan en fjärdedel över 80 år.

År 2004 blev det anmälningsplikt för invasiva GAS-infektioner. Det högsta antalet fall sedan dess, 730 stycken, rapporterades säsongen 2012–2013. Det motsvarar en incidens på 7,6 fall per 100 000 invånare. Ökningen då berodde till stor del på en specifik typ, emm1, som orsakade 38 procent av fallen. I den senaste rapporten var denna andel 20 procent.

Läs rapporten:

Invasiva grupp A streptokocker, säsongsrapport 2014–2015