Det är första gången Läkarförbundet tar fram en liknande rekommendation, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings-och forskningsdelegation, och berättar att bakgrunden är Socialstyrelsens nya ST-föreskrifter från 2015. I den infördes en ny struktur där en rad delmål är gemensamma för alla eller ett flertal specialiteter.

– Om man uppfyllt ett sådant delmål ska man kunna tillgodoräkna sig det om man byter specialitet eller vill dubbelspecialisera sig. Då gäller det att man har någon form av samsyn kring vad ett uppfyllt delmål innebär, säger Sofia Rydgren Stale. 

Eftersom tanken bakom föreskrifterna är att de ska lämna ett »frirum« för specialiteterna att själva tolka de olika delmålen har Socialstyrelsen inte velat ta på sig den samordnande rollen, säger Sofia RydgrenStale.

– Vi tyckte att det då var naturligt att Läkarförbundet som professionsförbund skulle kunna fungera som en samordnande part.

I rekommendationerna går man igenom vilka kompetenser som enligt målbeskrivningen ska uppnås inom ramen för varje delmål och ger förslag på vilka av dem som lämpar sig för kurser, klinisk tjänstgöring och vilka som kan tas upp i handledardiskussion. I en del fall ger man även tips på andra tänkbara utbildningsaktiviteter; under det delmål som handlar om lagstiftning och organisation föreslås exempelvis ett besök hos den lokala hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det finns också ett helt avsnitt som handlar om hur man kan följa upp delmålen.

– När vi talar med handledare och studierektorer är det ett område man ofta tycker är rätt svårt, så vi samlade olika typer av bedömningar och lade också till litteraturtips.

Arbetet med att ta fram rekommendationerna inleddes med workshopar förra hösten med specialitetsföreningar och studierektorer. De har varit ute på remiss hos samtliga specialitetsföreningar, yrkesföreningar samt förbundets studierektorsnätverk innan de antogs av förbundsstyrelsen den 23 maj.