I den nationella SOM-undersökningen 2015 fick deltagarna svara på frågan: »Om du ser till läget i dag, vad upplever du själv som mest oroande inför framtiden?« De gavs 20 olika samhällsproblem som de fick gradera sin oro inför.

Av de 1 514 personer som besvarade frågan om oro för antibiotikaresistens var 29 procent mycket oroade och 42 procent ganska oroade. 29 procent svarade att de inte var särskilt oroade eller inte alls oroade.

Allra störst oro kände svenskarna år 2015 för miljöförstöring, förändringar i jordens klimat samt för ökad främlingsfientlighet. Åtta av tio svarade att de för dessa tre saker kände mycket oro eller ganska stor oro. Minst oroade var svenskarna över ökad alkoholkonsumtion, ett nytt världskrig och globala epidemier, där mindre än 50 procent angav mycket oro eller ganska stor oro.

Kvinnor är i allmänhet mer oroade över olika samhällsfenomen. 33 procent av kvinnorna uppgav att det kände mycket stor oro för antibiotikaresistens, mot 24 procent av männen. Även äldre är i allmänhet mer oroade och i gruppen 65–85 år var 37 procent mycket oroade för antibiotikaresistens. I åldersgruppen 16–29 år var endast 21 procent mycket oroade.

Högutbildade var i allmänhet mer oroade för antibiotikaresistens än lågutbildade, och särskilt de med en hälsoinriktad utbildning. 45 procent svarade att de var mycket oroade jämfört med 26 procent med annan utbildning.

När det gäller politisk hemvist tenderade personer som röstade vänster på den politiska höger-vänsterskalan att vara mer oroade än de som röstade höger. 81 procent av dem som angav att de röstade klart till vänster var mycket oroade eller ganska oroade för antibiotikaresistens jämfört med 60 procent av dem som definierade sig själva som klart till höger.

Antibiotikaresistens anses av världshälsoorganisationen WHO vara ett av de allvarligaste hoten mot den globala folkhälsan. En tio år gammal undersökning uppskattade att resistenta bakterier orsakade över 25 000 dödsfall per år i Europa. Kostnaderna för sjukvård och minskad produktivitet uppskattades till en och en halv miljard euro per år.

Kapitlet »Vem oroar sig för antibiotikaresistens?« ingår i Ekvilibrium, som är den 66:e forskarantologin från SOM-institutet vid Göteborgs universitet och bygger på 2015 års nationella SOM-undersökning.