Nytt är att den som ordinerar ett läkemedel ska ta ställning till läkemedelsbehandlingens planerade längd, slutdatum eller datum för uppföljning. Detta ska dokumenteras i journalen. Ändringen ligger i linje med synpunkter som bland andra Läkarförbundet har fört fram, enligt Socialstyrelsen.

– Det här har särskilt stor betydelse för äldre personer. En vanlig orsak till brister i deras läkemedelsbehandling är att ingen uppföljning skett eller att den varit bristfällig, säger Lisa van Duin, jurist vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

En ny bestämmelse (6 kap 2 §) listar vilka aspekter en läkare ska väga in när hen bedömer lämpligheten av ett läkemedel utifrån patientens behov, nämligen patientens hälsotillstånd, ålder, kön, övrig läkemedelsanvändning, pågående behandling och utredning, överkänslighet mot läkemedel samt patientens eventuella graviditet eller amning. Bestämmelsen kan enligt förslaget ses som minimikrav för att en förskrivning ska leva upp till »vetenskap och beprövad erfarenhet«.

Nytt är också att den som iordningställer ett läkemedel även ska göra en rimlighetsbedömning av såväl den ordinerade som den iordningställda dosen.

Mer än en tiondel av alla vårdskador beror på felaktig läkemedelshantering. Det är bakgrunden till att föreskrifterna ses över.

– Syftet är att öka patientsäkerheten och effektivisera hanteringen. Fel läkemedel, fel dos av läkemedel och olämplig kombination av läkemedel ligger bakom 12,2 procent av alla vårdskador. Misstag sker längs hela kedjan, från beslut om ordination till iordningställande, administration och överlämnade av läkemedlen. Föreskrifterna berör därför många yrkesgrupper inom olika typer av verksamheter, säger Lisa van Duin.

När det gäller läkemedelsbehandling av barn finns en ny skrivning om att särskild försiktighet ska iakttas vid spädning. 

Andra nyheter är att läkemedelshantering kan delegeras även i slutenvården.

Och sjuksköterskor ska under vissa förutsättningar få justera enskilda patienters läkemedelsdoser. Anledningen är att det inte alltid är möjligt att ange exakt rätt dos, till exempel vid blodförtunnande läkemedel eller insulin eller vid interaktioner.

»Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.« Så heter de nya föreslagna föreskrifterna. De är tänkta att ersätta de ännu gällande »Socialstyrelens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården«.

Såväl förslaget som den bakomliggande konsekvensutredningen kan läsas på Socialstyrelsens webbplats. Synpunkter ska vara inne den 15 september och de nya föreskrifterna väntas träda i kraft den 31 mars 2017.