Den fördelningsmodellen som enligt ALF-avtalet ska användas från och med 2019 innebär att 20 procent av resursfördelningen ska baseras på en utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. En av de aspekter som ska ingå i utvärderingen är den vetenskapliga produktionens kvalitet – en utvärdering som Vetenskapsrådet nu fått i uppdrag från regeringen att genomföra. Övriga två aspekter som ska ingå är forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar.

Utvärderingen ska göras vid de landsting som omfattas av ALF-avtalet, det avtal som reglerar samarbetet mellan staten och landstingen gällande utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Och i huvudsak ska utvärderingen baseras på bibliometriska underlag och sakkunniggranskning av vetenskapliga publikationer. ALF:s nationella styrgrupp kommer att besluta om vilka utgångspunkter utvärderingen ska ha och Vetenskapsrådet ska utifrån dessa genomföra granskningen i samråd med styrgruppen.

Läs tidigare artiklar:

Ett nytt ALF-avtal är klart