Förbudet gäller också att använda expeditioner, undersökningsrum, behandlingsrum, dagrum eller duschrum som vårdplatsutrymme när dessa behövs för sitt egentliga ändamål. Efter den 16 januari 2017 gäller förbudet även att ställa in en femte säng på salar för fyra patienter.

Förbudet gäller inte vid situationer som kan uppkomma vid till exempel stora olyckor och katastrofer som inte kunnat förutses. Till det räknas dock inte mycket svår calicivirusspridning, så som Västra Götalandsregionen hävdat, skriver Arbetsmiljöverket och hänvisar till en dom i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Bakgrunden är att landstinget under lång tid haft problem med arbetsbelastning och överbeläggningar. Skyddsombuden begärde i december 2015 att Arbetsmiljöverket skulle meddela föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen eftersom arbetsgivaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Vid en inspektion i januari var både arbetsgivare och skyddsombud eniga om att arbetssituationen varit ansträngd under lång tid. Skyddsombuden bedömde att risken för ohälsa bland personalen var hög och arbetstagarna beskrev bland annat symtom som huvudvärk, koncentrationssvårigheter och  nedstämdhet. Sacomedarbetare upplevde en etisk stress kopplad till medicinska beslut man tvingas att fatta på grund av överbeläggningssituationer. Arbetsgivaren hänvisade till svårighet att rekrytera sjuksköterskor, vilket lett till stängda vårdplatser, och att kommunerna inte kan ta emot färdigbehandlade patienter.

Västra Götalandsregionen skrev i sitt yttrande till Arbetsmiljöverket att överbeläggningar inte är önskvärda, men att ibland kan en icke fastställd vårdplats vara ett bättre alternativ än utebliven vård. Ett totalförbud mot överbeläggningar kan innebära medicinska risker för enskilda patienter. Vid utbrott av vissa smittsamma sjukdomar, exempelvis calicivirusinfektioner, skulle också ett generellt förbud mot överbeläggningar riskera att sätta de rutiner sjukhuset har för att hantera utbrottet ur spel, skrev arbetsgivaren vidare. Åtgärder för att möta och hantera ett förbud mot överbeläggningar planerades också och bestod bland annat i insatser för att minska behovet av slutenvård, ett system för att dagligen utjämna belastningen mellan sjukhusets avdelningar och en beredskapsplan för när sjukhuset inte kan ta emot fler patienter.

Landstinget har nu fått till första oktober för att klara dessa åtgärder.

När det gäller förbudet mot att placera en femte säng i fyrbäddssal behövde landstinget till mars 2017 för att åtgärda problemet. Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut att hög arbetsbelastning under lång tid ökar risken för ohälsa och förbjuder landstinget att använda dessa platser från den 16 januari 2017.

Läs tidigare artiklar:

104 överbeläggningar på ett dygn

Fackförbund larmar gemensamt om ohållbar arbetsmiljö på NÄL