Socialstyrelsen föreslår att IVF-behandlingar, befruktning utanför kroppen, med donerade könsceller ska få utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhus. I jämförelser gällande förlossningsfrekvens, flerbörder och graviditetsutfall mellan universitetssjukhus och andra vårdenheter som bedriver IVF-verksamhet har myndigheten inte funnit skillnader som skulle tala emot förslaget. Utökningen ska följas av tillståndskrav från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag och skriver i remissvaret att »tillförlitlig kontroll, uppföljning och utvärdering ur medicinskt och psykosocialt perspektiv för barn, föräldrar och donatorer är helt nödvändig för att tillförsäkra god tillgänglighet och kvalitet«.

För att undvika möjlig inavel och värna om barnens psykosociala hälsa får en donator enligt rekommendation donera könsceller till sammanlagt sex familjer i Sverige. Eftersom centrala register saknas har vårdenheterna dock svårt att se om detta efterföljs, enligt Socialstyrelsens rapport. Läkarförbundet anser därför att en sammanhållen registrering av könscellsdonatorer bör övervägas.