Landstingens sammanlagda kostnad för hyrpersonal i vården har ökat med 103 procent mellan 2010 och 2015 visar en kartläggning gjord av SVT Nyheter. Under perioden 2010–2015 kostade inhyrd vårdpersonal 2 127 kronor/invånare i landet. Högst var den kostnaden i Region Gävleborg med 4 668 kronor/invånare och lägst var den i Stockholms läns landsting med 768 kronor/invånare.

SVT uppmärksammar också att flera landsting inte kan erbjuda patienterna en fast läkarkontakt i primärvården. Något som de är skyldiga till enligt patientlagen. Den senaste Nationella patientenkäten från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) visade att 40 procent saknar en fast läkarkontakt på vårdcentralen, 31 procent uppger att de sällan eller aldrig får träffa samma läkare och 12 procent att de trots önskemål inte fick träffa den person de önskade vid sitt senaste besök.

Överensstämmelsen mellan Nationella patientenkäten och Läkarförbundets enkät till läkare verksamma vid landets vårdcentraler, som Läkartidningen skrev om i februari i år, är god.

I Läkarförbundets undersökning svarade 53 procent av läkarna att de var nöjda med möjligheterna att erbjuda fast läkarkontakt. Men skillnaden mellan landstingen var stor, med 70 procent nöjda läkare i Stockholm och bara 30 procent i Region Örebro län och 35 procent i Västerbottens läns landsting respektive Region Kronoberg.

SVT Nyheter har i sin granskning också hittat cirka 70 fall från de senaste tre åren där antingen Inspektionen för vård och omsorg eller vårdgivaren i sin Lex Maria-anmälan ser ett samband mellan inhyrning av vårdpersonal och en vårdskada eller en patientosäker situation.

Läs mer:

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Förutsättningarna ge god vård brister

60 åtgärder mot ett minskat hyrläkarberoende i psykiatrin

Konkurrensverket: Hyrläkarstopp är ingen lösning för primärvården

Lyckat hyrläkarstopp i VG-regionen

Nationellt samarbete för att slippa hyrläkare i psykiatrin

Ny rapport från Läkarförbundet: Hög andel hyrläkare ger lägre upplevd vårdkvalitet