– Det ska vi ju se till att det inte blir. Det är klart att vi måste anpassa hela den här förändringen med Nya Karolinska Solna så att de andra sjukhusen står redo att ta emot. Min uppfattning är att sjukhusen har en väldigt nära och bra dialog sinsemellan för att veta hur de ligger till, säger hon.

Landstingsrevisorernas rapport är kritisk på många punkter när det gäller det akuta mottagandet och hur patientströmmarna leds genom vårdsystemet.

Anna Starbrink tycker att revisorerna sätter fingret på viktiga frågor. En hel del av det som tas upp i rapporten är redan på gång, enligt henne, bland annat informationen till patienterna, till exempel genom att utveckla Vårdguiden 1177. Husläkarverksamheten ses över så att den blir mer i linje med Framtidsplanen för hälso- och sjukvården*.

– I landstingets nya budget finns tydliga uppdrag hur husläkarverksamheten behöver utvecklas. Vi har en ny ersättningsmodell som styr mot att jobba med befolkningens hälsa och på ett helt annat sätt möta behoven hos patienten, framför allt kanske hos de kroniskt sjuka. Vi förstärker också primärvården med 140 miljoner kronor, säger hon.

Enligt revisorsrapporten är målet med direktintag till geriatriska kliniker långt ifrån nått.

– Vi planerar att införa vårdval inom geriatriken. I ersättningssystemet och den modellen är det jätteviktigt att frågorna kring direktinläggning finns med. Det är också idén med att lägga våra nya närakuter i anslutning till geriatriska kliniker för att få en bra vårdkedja för de äldre patienterna. 

Att det inte finns pengar avsatta till ombyggnationer av de nya närakuterna är som det ska vara, enligt landstingsrådet.

– Vi kommer i första hand att använda befintliga lokaler och det finns inte behov att göra stora investeringar i dem, säger hon. 

Revisorerna skriver att det saknas helhetssyn när det gäller det akuta mottagandet – kan du hålla med om det?

– Jag använder kanske inte de termerna själv, men att få en bra struktur på pränt när det gäller det akuta mottagandet är viktigt och att man kan kommunicera den. Revisorerna sätter ljuset på en viktig sak och det är att man hela tiden måste uppdatera. Man kan inte skriva en plan och bara gå i den riktningen, utan man måste se vad som händer i omvärlden. Därför har hälso- och sjukvårdsnämnden nu gett förvaltningen i uppdrag att stämma av läget i Framtidens hälso- och sjukvård för att vi ska få den där helhetsbilden. 

* Fotnot: Enligt Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län ska vården ske nära patienterna och insatserna från de olika delarna i sjukvårdssystemet samordnas. Rådgivningen och akutvården i öppenvården ska utvecklas så att trycket på akutsjukhusens akutmottagningar minskar.

Läs mer: Otydlig styrning av patientströmmar i Stockholms län