Karolina Antonov, chefsanalytiker, LIF, säger att grundtanken med förslaget är att ta bort kopplingen mellan försäljningsvolym och ersättning till företagen.

Foto: Gunilla Lundström/LIF

Regeringen ska låta utreda om det är värt att pröva en modell med statliga premier till läkemedelsföretag för att säkra tillgången till viktiga antibiotika.

Bakgrunden är de växande problemen med antibiotikaresistens.

– Den befintliga antibiotikan måste användas på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt måste vi eftersträva tillgänglighet. Det förekommer allt oftare infektionsfall med svårbehandlade multiresistenta bakterier och där tillgången till ett specifikt antibiotikum kan vara avgörande för utgången, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, i ett uttalande på regeringens webbplats.

Modellen har tagits fram av Läkemedelsindustriföreningen, LIF.

– Tanken är att koppla bort företagens ersättning från försäljningsvolymen, berättar Karolina Antonov, chefsanalytiker, LIF, för Läkartidningen.

Vilka antibiotika modellen ska användas för föreslås Folkhälsomyndigheten få ta ställning till.

– Det skulle framför allt bli det fåtal nya produkter som tas fram varje år, tror Karolina Antonov.

Enligt modellen betalar staten en årlig premie till läkemedelsföretaget.

I gengäld lovar företaget att tillhandahålla läkemedlet i Sverige, även i större volymer om det skulle behövas vid till exempel ett utbrott. Men företaget ersätts alltså även om preparatet inte skulle användas alls. Vid användning betalar landstingen en styckekostnad. I förslaget ingår också att det fastställs ett tak för samhällets totala årskostnad för preparatet.

Karolina Antonov ser vinster med förslaget på både kort och lång sikt. Användningen begränsas och tillgängligheten säkerställs, påpekar hon. Det sistnämnda är viktigt eftersom Sverige är ett litet land med ett bra resistensläge, vilket betyder att det i dag inte finns någon bas för att tillhandahålla vissa produkter för den svenska marknaden.

– På lång sikt skapas intresse för utveckling av nya antibiotika genom att man kan få ersättning även när läkemedlet inte används, säger Karolina Antonov.

LIF har även tagit fram en hälsoekonomisk modell för att bestämma storleken på den statliga premien, som går ut på att uppskatta det ekonomiska värdet av att få fram ett nytt behandlingsalternativ.

Det är Folkhälsomyndigheten som, i samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fått regeringens uppdrag att undersöka om, och i så fall hur, LIF:s förslag till ersättningsmodell kan genomföras.

Uppdraget ska redovisas den 1 december 2016.

Det ingår i ett större regeringsuppdrag om förbättrad tillgänglighet till antibiotika, som Folkhälsomyndigheten och TLV fick redan i april och som ska slutredovisas den 1 december 2017.