Regeringen vill öka kunskapen om sjukskrivningspraxis och har därför gett Försäkringskassan och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans göra en kartläggning av sjukskrivningarna.

– Kunskapen om mekanismerna bakom den stigande sjukfrånvaron behöver öka och skillnaderna i sjukskrivningsmönster behöver analyseras. Vi måste också utveckla uppföljningen inom hälso- och sjukvården för att bättre veta i vilken utsträckning olika insatser leder till återgång i arbete, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

En första del av arbetet handlar bland annat om att titta på om det finns skillnader i sjukskrivningar för samma diagnos mellan olika delar av landet och olika vårdenheter. Den delen ska vara klar den 31 januari 2017.

I det fortsatta arbetet ska man titta på om skillnader kan orsakas av hur vården jobbar med sjukskrivningar och ta fram förslag på hur öppna jämförelser av sjukskrivningsmönster skulle kunna se ut.

Också läkares attityd till, och syn på, sjukskrivning ska belysas av Försäkringskassan, skriver regeringen i pressmeddelandet.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska under arbetets gång samråda med Sveriges Kommuner och landsting, Läkarförbundet, Läkaresällskapet samt sjukvårdens huvudmän.

Hela uppdraget ska vara redovisat den 15 december 2017.