Det anses som fastslaget att mannen begått det brott han döms för, grov misshandel. Han knivskar en flicka  på två ställen i ansiktet på ett sätt som kommer att lämna bestående ärrbildning. Flickan hade avvisat honom. Händelsen ägde rum på ett asylboende.

Det är viktigt att så långt som möjligt fastslå den tilltalades ålder eftersom den har betydelse för påföljden.

I det här fallet hade den tilltalade i de olika länder där han hade vistats använt sig av minst fem identiteter med skilda namn och födelseuppgifter. Som äldst hade han uppgett att han var 29 år, enligt domen.

Södertörns tingsrätt bedömde att mannen var 16 år och dömde honom till ungdomsvård medan Svea hovrätt ansåg att han var 21 år, enligt Sveriges Radio.

Svea hovrätt dömde mannen till fängelse i ett år och sex månader samt utvisning.

Samtliga experter som hörts i målet framhåller att man får fram en säkrare åldersbestämning om samtliga tänder vuxit färdigt.

I målet åberopades ett utlåtande från Irena Dawidson, rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket. Hennes undersökning visade att den dömde hade fullt utvecklade visdomständer. Vid en jämförelse med ett svenskt tabellverk visade den troligaste skattningen av röntgenbilden av den tilltalades tänder att han var över 19,2 år. Men det finns en sextonprocentig möjlighet att han var under 18,2 år och en möjlighet på två och en halv procent att han var under 17,2 år.

När jämförelsen gjordes med ett amerikanskt tabellverk blev den troligaste skattningen att mannen var minst 20,9 år eller minst 21,4 år beroende på vilken befolkningsgrupp jämförelsen avsåg.

Vid förhandlingen i Högsta domstolen hölls vittnesförhör med Andreas Cederlund, sakkunnig tandläkare vid Socialstyrelsen. Hans uppfattning var att det sammantaget finns sådana brister i de tabellverk som tillämpas att man inte bör använda tandmognadsundersökning som underlag för att bestämma en persons ålder.

Vittnesförhör hölls även med Håkan Mörnstad, före detta rättsodontolog, med erfarenhet av tandmognadsundersökningar och som skrivit ett femtontal artiklar om åldersbedömningar. Han ingår i ett internationellt nätverk på området. Han skattade åldern på den tilltalade till 20,5 år.

Den tilltalade själv har inte tillfört något som stöder hans egen uppgift om sin ålder. Eftersom han tidigare uppgett flera olika uppgifter om sin ålder är han inte tillförlitlig, enligt HD.

Det enda som HD kan bedöma den tilltalades ålder utifrån är tandmognadsundersökningen. Denna utgör ett användbart underlag, resonerar HD, när den grundar sig på fullt utvecklade tänder och är gjord på det sätt som skett i det här målet.

HD bedömer att det är mest sannolikt att den tilltalade vid tiden för brotten var strax över 20 år.

Däremot sänker HD fängelsedomen från ett år och sex månader till ett år och tre månader på grund av den tilltalades ålder. Han döms också till utvisning och förbud att återvända till Sverige på fem år.

Två av rättens ledamöter var skiljaktiga och ville fastställa hovrättens fängelsedom på ett år och sex månader.