I en reportageserie i SVT om landstingens ökande beroende av inhyrd personal konstateras att ett vanligt skäl för att ta in hyrläkare är att täcka upp för ordinarie läkares jourkomp. Samtidigt använder många läkare kompledigheten för att själva arbeta som hyrläkare i ett annat landsting.

Nu pekar Carl Johan Sonesson (M), regionråd i Skåne, direkt ut joursystemet som en bidragande faktor till landstingens stora beroende av hyrpersonal.

– Det är nog alla eniga om att tar man ut mycket ledig tid dagtid måste man täcka upp den tappade personalen, annars måste man ställa in operationer och det är ju ingen som vill.

Carl Johan Sonesson tycker därför att Sveriges Kommuner och landsting (SKL) bör ta upp frågan med Läkarförbundet om en förändring av joursystemet i den kommande avtalsrörelsen, något som även Dag Larsson (S), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, öppnar för i reportageserien.

Enligt Carl Johan Sonesson borde det ligga i allas intresse, även läkarnas, att hitta ett system som ger bättre kontinuitet för patienterna.

– Sedan förstår jag ju att om man ändrar i systemet så vill ju motparten, läkarna, ha kompensation för det och då skulle man ju behöva hitta ett sätt i avtalet som helhet som gör att man ändå inte går minus, men att vi slipper ta in en massa extra personal från andra delar av Sverige. 

Men Läkarförbundets ordförande, Heidi Stensmyren, avvisar helt påståendet att joursystemet skulle vara orsaken till att hyrläkarberoendet ökar. Hon hänvisar till en inte offentliggjord kartläggning som förbundet låtit göra.

– Den visar att nuvarande system med jour och beredskap gör att läkare arbetar mer än 40 timmar per vecka på den enskilda verksamheten, alltså mer än vad en annan form av schemaläggning skulle innebära.

Det som krävs för att minska beroendet av hyrläkare är helt andra åtgärder, enligt Heidi Stensmyren, där arbetsvillkor och möjligheterna att påverka är det centrala.

– Man kan titta på Norge exempelvis som hade samma problem som vi, men löste problemet inom två år när man införde fastlegeordningen.

Carl Johan Sonesson nämnde att man skulle kompensera läkarna ekonomiskt om man tog bort joursystemet. Skulle det göra det mer intressant?

– Det är klart att om man säger upp jouravtalet kommer det att innebära en omläggning och en ökad kostnad för landstingen. Det kommer automatiskt om man går över till en alternativ modell. Men vi kommer inte kompromissa i frågan om bra villkor och möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation.

Fotnot: Fastlegeordningen syftar på den norska primärvårdsreform som på kort tid kraftigt ökade antalet allmänläkare i Norge.