När nätjournalerna introducerades i Landstinget i Uppsala län 2012 infördes möjligheten för patienter att utse ombud med behörighet att logga in på den egna journalen, exempelvis för att en anhörig ska kunna följa en sjukhusvistelse.

Men 2014 beordrade Datainspektionen (DI) landstinget att stänga ned ombudsfunktionen, med argumentet att patientdatalagen endast medger direktåtkomst till egna patientuppgifter.

Förvaltningsrätten delade DI:s bedömning, men Kammarrätten hänvisar till en överordnad princip att uppgifter får lämnas ut så länge det finns samtycke från den enskilde.

Oklarheter kring ombudsfunktionen har gjort att landstingens e-hälsobolag Inera, som tillhandahåller den nätjournalstjänst som alla landsting kommer att använda, inte kunnat slutföra arbetet med att ta fram ett nationellt regelverk. Domen i Kammarrätten är ett viktigt steg på vägen mot att skapa enhetliga regler för alla som använder nätjournaler.