Som Läkartidningen rapporterat beslutade landstingsfullmäktige i Västernorrland den 30 juni att flytta den akuta ortopediska verksamheten i Sollefteå till Örnsköldsvik. Kvar på orten blir elektiv ortopedi, huvudsakligen protesoperationer.

Nu kommer signaler om att även den akuta kirurgin kan försvinna från Sollefteå, något som fanns med i det ursprungliga förslaget men sedan ströks. Inför sommaren valde länsklinikledningen att inte ta in några vikarier, utan stänga ned all akut opererande verksamhet i Sollefteå. Och för en tid sedan gick man ut i media med beskedet att det var osäkert om man skulle kunna öppna igen till hösten på grund av brist på läkare och sjuksköterskor.

Beskedet att det kanske inte kommer att finna någon akut opererande verksamhet i Sollefteå har skapat stor oro hos de läkare som gör sin AT i Sollefteå, säger AT-läkaren Amanda Johansson.

– Vi är oroliga för vår utbildning. Sex månader på elektiv protesavdelning, det är ju inte en AT. Vi har ju en målbeskrivning man ska uppfylla som är legitimationsgrundande.

Själv är hon klar med sin kirurgiplacering, och förändringen påverkar därför inte henne. Men fortfarande vet ingen vad som ska ske med de AT-läkare som precis påbörjat sitt kirurgiblock eller med de nya som påbörjar AT i höst, säger Amanda Johansson.

– Det är under all kritik. Jag har varit i kontakt med både den lokala och den länsövergripande studierektorn för AT och nej, det verkar inte finnas någon plan.

Elisabet Skagius, länsövergripande studierektor för AT/ST, bekräftar att det ännu inte finns någon plan för AT-läkarna.

– Ett möte är inplanerat den 17 augusti med sjukhusdirektören, verksamhetscheferna, HR och jag själv. Efter det är förhoppningen att AT-läkarna ska kunna få mer besked.

Leif Israelsson, länsklinikchef för kirurgi, som betonar att det än så länge bara tagits beslut angående ortopedin, säger att AT–läkarna ska få besked »så snart som möjligt«.

– Vi vet att vi har sju AT–läkare som har rätt att få tydliga besked om hur det här ska ordnas för dem, och det är bara att beklaga att vi är mitt i sommaren och därför har de inte fått det. Hade det varit i januari hade det varit lättare.

När det gäller den akuta kirurgin vill Leif Israelsson inte svara på om han tror att den kommer att öppna igen efter sommaren.

– Men om vi inte kommer att kunna öppna måste vi lösa det för AT–läkarna, precis som med ortopedin.

Även om både akut kirurgi och ortopedi försvinner från Sollefteå bedömer Elisabet Skagius att det kommer att vara möjligt att ha kvar AT–tjänster i Sollefteå.

– Om man ska fullfölja AT enligt målbeskrivningen måste man ha akut kirurgi och ortopedi. Men det kanske man kan få sig till livs på något annat sjukhus, precis som man gör nu med psykiatrin, där de gör slutenvårdspsykiatrin i Sundsvall.