Det är revisonsfirman Deloitte som på uppdrag av Region Skånes revisorer granskat primärvårdens organisation och ekonomi i regionen. Syftet har dels varit att se vilka effekter verksamhetens uppdelning på tre olika förvaltningar (Kryh, Sund och SUS) fått, dels att undersöka om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Och det är hård kritik som lämnas i rapporten. Revisorerna menar att den politiska styrningen inte är tillfredsställande, bland annat eftersom sjukvårdsnämnderna inte fattat beslut för att hantera bristerna i primärvårdens ekonomi – trots att man haft information om situationen. Samtidigt menar revisorerna att regionstyrelsen borde agera mot sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsnämnden när dessa brister uppmärksammats. Att det inte finns något politiskt organ som hanterar primärvårdens framtidsfrågor är en annan brist som lyfts fram.

Även ersättningssystemet och den interna kontrollen av ersättningar för vårdcentralerna inom regionen får kritik. Systemet anses inte ändamålsenligt utformat och ger inte incitament för verksamheterna att hålla budget eller förbättra ekonomin. Hälso- och sjukvårdsnämnden bör därför agera för att förändra detta, menar revisorerna. Även de interna kontrollerna brister, eftersom de inte är systematiserade eller dokumenterade.

– Primärvården utgör en väsentlig del av vårdproduktionen inom Region Skåne och arbetet med att förbättra dess styrning samt förutsättningar i form av välfungerande ersättningssystem måste intensifieras, säger Region Skånes revisorers ordförande Lars-Erik Lövdén i ett pressmeddelande.