Efterfrågan på läkare i de regioner som rapporten omfattar beräknas öka med mellan 15 och 20 procent fram till 2025. Eftersom tillgången på arbetskraft väntas utvecklas i takt med efterfrågan är prognosen en relativt balanserad arbetsmarknad.

Efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvården beräknas öka generellt, vilket hänger ihop med befolkningsutvecklingen.

När det gäller specialistsjuksköterskor kommer efterfrågan att öka något mer än för läkarna, 25 procent i Stockholms län och i Västra Götalandsregionen, och med mellan 15 och 20 procent i Skåne och Östra Mellansverige. Tillgången kommer dock att minska något i Stockholms län och med cirka 5–10 procent i övriga regioner. Detta i kombination med pensionsavgångar – ungefär 45 procent av dem i arbetskraften är i dag 55 år eller äldre – innebär att dagens brist riskerar att förstärkas i samtliga regioner, enligt prognosen. Även om man tar med den planerade ökningen av utbildningsplatser på specialistsköterskeutbildningen, som angavs i 2015 års budget, riskerar bristen att förstärkas i samtliga regioner.

När det gäller hela utbildningsområdet hälso- och sjukvård beräknas det bli brist även på bland annat utbildade arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker och fysioterapeuter.

»Stockholm 2025 en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos« går igenom arbetsmarknaden för olika yrken fram till 2025. Merparten av prognosen behandlar situationen i Stockholms län.

Läs mer:

Stockholm 2025 – En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2016:16