Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att »utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd för förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsolösningar«. Främst ska stödet rikta sig till första linjens chefer, men även andra beslutsfattare i hälso- och sjukvården inkluderas.

Bland annat ska Socialstyrelsen analysera hur utbildningen bör utformas, så att användbarhet och nytta utifrån målgruppens perspektiv säkerställs, samt utreda hur andra projekt om förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsa kan kopplas till uppdraget. Utbildningen bör inkludera nya arbetssätt med mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst, juridik samt strukturerad dokumentation gällande termer och begrepp.

En delredovisning ska lämnas senast den 1 november i år och utbildningen ska publiceras senast den 1 oktober 2017. En slutredovisning ska lämnas till Socialdepartementet senast den 15 januari 2018.