Det finns ett samband mellan arbetsmiljö och artros i knän och höfter, enligt en ny systematisk översikt från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). Däremot finns inte tillräcklig kunskap för att SBU ska kunna uttala sig om sambandets storlek.

Genomgången visar att artros i knä är vanligare hos dem med ett stående eller knästående jobb än hos övriga. Motsatsen gäller för dem med sittande arbete, där knäartros är mindre vanligt än hos icke-sittande. Bland dem som arbetar i böjt eller vridet läge är det vanligare med artros i höft än hos andra.

Högre förekomst av artros i såväl knä som höft finns hos dem som i arbetet lyfter och bär, går i trappor eller klättrar på stege samt hos dem med fysiskt ansträngande jobb.

Översikten visar ingen skillnad i artrosförekomst mellan kvinnor och män med liknande arbetsmiljö.

SBU-rapporten »Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär« ingår i ett regeringsuppdrag att sammanställa resultat av forskning om arbetsmiljöns koppling till ohälsa.