Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har sammanställt de 34 436 klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2015.

Sammanställningen visar att klagomålen totalt sett har ökat med fem procent mellan 2014 och 2015. Ungefär hälften av ärendena gäller den vård och behandling som patienten fått, följt av kommunikation samt organisation och tillgänglighet som står för 19 respektive 13 procent av klagomålen.

Sett till hälso- och sjukvårdens verksamhetsomården är det den somatiska specialistsjukvården som står för störst andel av klagomålen, 48 procent. Den största ökningen sedan 2014 syns dock inom primärvården och den psykiatriska specialistsjukvården, med drygt 11 procent i båda fallen.

I vissa län, som Västmanland och Skåne, har klagomålen enligt IVO:s sammanställning minskat. Storstadsregionerna står för hälften av det totala antalet klagomål, men sett i förhållande till antalet invånare är spridningen över landet stor. I Sörmland, som toppar listan, inkom 547 klagomål per 100 000 invånare, medan det i Jönköping endast inkom 188 klagomål per 100 000 invånare.

När det gäller klagomål om brister i bemötandet är kvinnor överrepresenterade, med två tredjedelar av ärendena. Den enskilt största gruppen bland dessa klagomål rör kvinnor 20–29 år.

Läs hela sammanställningen här.