Hyrläkaren kritiserades av IVO i mars 2015 efter en anmälan från en vårdgivare, enligt den skyldighet som vårdgivare enligt patientsäkerhetslagen har att anmäla legitimerad personal som kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

IVO konstaterade att det utifrån underlaget, som bland annat bestod av flera lex Maria-ärenden och yttranden från olika vårdgivare, framkom en i stort sett samstämmig bild av hyrläkarens brister. I den sammantagna bedömningen fann IVO att läkaren »varit involverad i ett betydande antal ärenden under en förhållandevis kort period. Ärendenas art har varit av allvarlig karaktär, så till vida att lex Maria-anmälningarna avsett vårdskador med dödlig utgång. IVO kan inte bortse från att hyrläkaren i sin yrkesutövning kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten«.

IVO skrev också att då uppgifterna som kom fram i ärendet »inte har inhämtats nära i tiden«, kan myndigheten inte pröva dem vidare för att besluta om prövotid eller återkallelse av legitimationen.

Om det kommer in fler anmälningar mot läkaren kan IVO däremot öppna ett nytt tillsynsärende.

Hyrläkaren skriver i sin JO-anmälan att formuleringen om »fara för patientsäkerheten« skadar hen i hens yrkesutövning. »IVO har avstått från att utreda huruvida jag kan betraktas som en fara för patientsäkerheten och således ’friat mig’ på denna punkt samtidigt som de på ett effektivt sätt – med vald motivering – ser till att jag inte kan få fortsatt anställning/uppdrag som läkare. Jag har ingen möjlighet att bli rentvådd«, skriver läkaren i sin anmälan.

IVO ska inte utreda ärenden som ligger mer än två år tillbaka i tiden om det inte finns särskilda skäl. Enligt läkaren ligger de anmälda händelserna inom denna tid, vilket gör att IVO borde ha varit skyldig att utreda frågan.