Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om en budgetproposition för 2017. Förslaget, som presenterades på tisdagen, innehåller bland annat en satsning på vård, skola och omsorg som innebär att kommuner och landsting tillförs tio miljarder årligen i generella statsbidrag. Under 2017 går 2,3 miljarder av dessa till landstingen.

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och landsting (SKL) säger i ett pressmeddelande att hon uppskattar att regeringen hörsammat kommunernas och landstingens tufffa situation, men att pengarna långt ifrån kommer att täcka alla de behov som finns.

– De tio miljarder som vi nu får permanent från år 2017 kan innebära att en del av våra medlemmar får extra tillskott för att höja kvaliteten, en del kan bibehålla samma kvalitet och för andra handlar det om att inte behöva säga upp personal eller minska i verksamheterna, säger hon.

Även Sveriges läkarförbund välkomnar satsningen.

– Alla pengar som stärker hälso- och sjukvården är naturligtvis välkommet. Inte minst resurser för att öka bemanningen. Det återstår att se hur mycket pengar som tilldelas landsting och regioner och på vilka premisser, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

Hon efterlyser dock en mera långsiktig, blocköverskridande strategi för att säkra finansieringen av välfärden över tid.

– Problemet kring välfärdens finansiering är välkänt av politikerna sedan länge. Därför vädjar vi nu till landets partier från höger till vänster att ta sitt ansvar genom att tillsätta en parlamentarisk kommitté för välfärdens framtida finansiering, säger Heidi Stensmyren.

Utöver de tio välfärdsmiljarderna innehåller budgetpropositionen satsningar på bland annat förlossningsvård, kortare väntetider till cancervården, ökade anslag till Inspektionen för vård och omsorg samt vård och behandling för traumatiserade asylsökande (se faktaruta). 

Vidare vill regeringen, som Läkartidningen tidigare har rapporterat, öka anslagen till forskning om hälso- och sjukvård. Bland förslagen märks satsningar på bättre infrastruktur för biobanker, ökad samverkan mellan universitet, högskolor, sjukvården och näringslivet för att stärka den kliniska forskningen samt ett ökat fokus på att hindra spridningen av resistenta bakterier. 

Totalt föreslås Vetenskapsrådets forskningsanslag öka successivt från och med 2017, till att 2020 tillföras 115 miljoner kronor.

– Den så viktiga kliniska forskningen har levt på undantag allt för länge. Det här är ett välkommet tillskott, men det skulle behövas ännu mer resurser för att Sverige ska återta en tätposition bland världens länder inom Life Science, konstaterar Heidi Stensmyren i pressmeddelandet.

Sedan tidigare har regeringen och SKL kommit överens om den så kallade professionsmiljarden, en satsning som syftar till att komma tillrätta med personalbristen inom välfärdsyrkena. Det handlar bland annat om att öka möjligheten till specialistutbildning för olika yrkesgrupper. Någon ytterligare sådan satsning finns inte med i budgetpropositionen, men enligt regeringen är avsikten att ingå överenskommelser även för kommande år, förutsatt att riksdagen beslutar om medel för detta.

Hela budgetpropositionen finns att ladda ner här.

Några av förslagen gällande hälso- och sjukvård i regeringens budgetproposition:

  • Tio miljarder årligen i generellt statsbidrag till kommuner och landsting för att stärka välfärden. Under 2017 går 2,3 miljarder av dessa till landstingen.
  • 40 miljoner kronor för att öka tillgängligheten av vård och behandling för traumatiserade asylsökande och nyanlända 2017.
  • 40 miljoner kronor årligen 2018–2020 till traumacenter för krigs- och tortyrskadade runtom i Sverige.
  • 500 miljoner kronor årligen 2017–2018 för att korta väntetiderna i cancervården och göra cancervården mera jämlik. 
  • 400 miljoner kronor årligen 2016–2019 till kvinnors hälsa och förlossningsvård, samt 130 miljoner kronor årligen under samma period för att stärka arbetet med kvinnors hälsa i primärvården.
  • 27 miljoner kronor årligen för kostnadsfria preventivmedel för unga under 21 år.
  • 70 miljoner kronor årligen i ökade anslag till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO tillförs även extra anslag för arbetet kopplat till flyktingmottagandet och det ökande antalet ensamkommande barn: 40 miljoner 2017, 25 miljoner 2018 och 10 miljoner kronor 2019. 
  • 5 miljoner kronor till Socialstyrelsen under 2017 för validering av utländska hälso- och sjukvårdsutbildningar.