Medan de traditionella citeringsmåtten visar på ett akademiskt genomslag, menar företaget Minso Solutions som ligger bakom tjänsten att man nu även kan mäta i vilken mån forskningen påverkar den kliniska praktiken. Detta genom att se i vilken omfattning forskningen ligger till grund för beslutsstöd som används inom medicin och omvårdnad.

Sammanlagt har företaget som tagit fram tjänsten gått igenom 800 riktlinjer, rekommendationer och vårdprogram från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och WHO. I en rapport presenteras en genomgång av i vilken omfattning olika universitets forskning finns med i de dokument som är utgivna av SBU mellan åren 2011 och 2014, och där ligger Karolinska institutet i topp med flest citeringar.

Enligt företaget skulle resultatet dock se annorlunda ut om fler organisationer och andra beslutsstöd ingått. Syftet med rapporten är, menar man, »att demonstrera ett möjligt användningsområde«.

Enligt rapporten har citeringarna som tagits ut verifierats mot externa databasers publikationer. De studier som refereras, men som i SBU:s kunskapssammanställning exkluderas på grund av bristande kvalitet eller felaktig frågeställning, har däremot inte tagits med i beräkningen.

De fem universitet som citeras flest gånger i SBU:s beslutsstöd mellan åren 2011 och 2014:

Karolinska institutet citeras 198 gånger i 51 olika beslutsstöd

Stockholms universitet citeras 189 gånger i 54 olika beslutsstöd

Lunds universitet citeras 178 gånger i 45 olika beslutsstöd

Göteborgs universitet citeras 42 gånger i 42 olika beslutsstöd

Uppsala universitet citeras 112 gånger i 36 olika beslutsstöd