Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har i en systematisk litteraturgenomgång undersökt det vetenskapliga stödet för att bedöma effekten av olika behandlingar av hasardspelberoende, såväl psykologiska metoder som läkemedelsbehandling.

När det gäller psykologiska behandlingsmetoder är det generellt oklart vad som har effekt. Deltagare i studier av psykologiska behandlingsmetoder förbättrades över tid oavsett om de stod på väntelista eller fick behandling. För motiverande samtal fanns det dock måttligt vetenskapligt stöd för att metoden saknar effekt. Eventuellt saknar också självhjälp effekt. Det vetenskapliga underlaget för att bedöma KBT är otillräckligt.

I SBU-rapporten påpekas att slutsatserna om psykologiska behandlingsmetoder skiljer sig från en Cochrane-rapport som kom fram till att såväl KBT som motiverande samtal har effekt. En orsak till de olika slutsatserna rapporterna emellan sägs vara att nya studier tillkommit de senaste åren.

Vad gäller läkemedelsbehandling var det vetenskapliga stödet för att dra slutsatser om effekt otillräckligt för alla studerade läkemedel. De läkemedel som studerades var sådana som används vid beroendediagnoser samt antidepressiva, stämningsreg­lerande, antiepileptiska och antipsykotiska substanser. Fler studier behövs, enligt rapporten.