Att det finns könsskillnader i vården är väl känt. I en färsk rapport har Sveriges kommuner och landsting, SKL, för första gången samlat könsuppdelade nyckeltal för kommuner och landsting, för att kunna jämföra hur dessa skiljer sig åt gällande hur jämställd servicen till medborgarna är.

Fem indikatorer handlar om hälso- och sjukvården:

  • Regelbunden användning av lugnande medel/sömnmedel
  • Läkemedelsbehandling efter benskörhetsfraktur
  • Behandling med RAAS-hämmare och betablockerare efter hjärtsvikt
  • Dialys genom AV-fistel
  • Nedsatt psykiskt välbefinnande

Att just dessa nyckeltal valts ut beror delvis på att de ofta uppvisar signifikanta könsskillnader. Så även i detta fall. Skillnaderna mellan landstingen är dock relativt stora, konstaterar SKL, vilket enligt rapporten »förstärker intrycket att könsskillnaderna inte är medicinskt motiverade«.

I den genomsnittliga rankingen hamnar Kalmar läns landsting i topp med minst könsskillnader, medan Landstinget Västernorrland hamnar i botten.

– Vi behöver göra mer för att möta behoven hos de stora patientgrupperna som har kroniska sjukdomar och för de äldre. Det arbetet behöver vi utveckla vidare och behöver även göra det tillsammans med kommunerna i länet så att vi tillsammans kan utveckla vår vård, säger Peter Löthman, hälso- och sjukvårdsdirektör i landstinget Västernorrland, i ett pressmeddelande.  

Öppna jämförelser Jämställdhet, som rapporten heter, bygger främst på indikatorer som finns tillgängliga i landstingsdatabasen Kolada. Fyra av dem som ingår i hälso- och sjukvården är hämtade från den tidigare sammanställningen »Indikatorer för jämställd hälsa och vård«.

 Läs rapporten här.

De landsting/regioner som toppar SKL:s ranking:

1) Kalmar

2) Halland

3) Västmanland

De landsting/regioner som hamnar i botten av SKL:s ranking:

21) Västernorrland

17) Kronoberg, Västerbotten, Örebro, Östergötland

Fotnot: Listorna gäller den genomsnittliga rankingen på de fem indikatorerna för hälso- och sjukvård.

Källa: SKL:s rapport Öppna jämförelser Jämställdhet