Läkaren erkände samtliga omständigheter i förundersökningen och dömdes i tingsrätten till fyra års fängelse och närmare 800 000 kronor i skadestånd till totalt 42 målsägare. Han dömdes för två fall av sexuellt övergrepp mot barn, ett 30-tal fall av grovt barnpornografibrott, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering vid 33 tillfällen, 30 fall av kränkande fotografering samt försök till utnyttjande av barn för sexuell posering.

Svea hovrätt bedömde dock att det undersökningsrum där fotograferingen ägde rum inte omfattas av det som i lagtexten omnämns som »en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme« (se faktaruta) och frikände läkaren i den delen. Frikännandet omfattade 30 fall av kränkande fotografering, där läkaren förutom barnen som undersöktes också fick med sjuksköterskor, vårdnadshavare och andra medföljande på bild.

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om det undersökningsrum där fotograferingen ägde rum, i hemlighet och i smyg, trots allt ska omfattas av det som i lagtexten benämns som »annat liknande utrymme«.

Läs mer

Sänkt straff för skolläkaren

Ny lag från 2013

Kränkande fotografering är ett nytt brott som infördes 1 juli 2013. Så här står det bland annat i lagtexten: »Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.«