Under fredagen presenterade Rättsmedicinalverket, RMV, de metoder man valt för att genomföra medicinsk åldersbedömning. Elias Palm, rättsläkare och metodansvarig för medicinska åldersbedömningar vid Rättsmedicinalverket, var en av dem som fanns med på pressträffen. Han säger att det inte finns någon metod för medicinsk åldersbedömning som kan fastställa en individs exakta ålder och att de två valda metoderna därför kommer att användas parallellt för att ge så säkra svar som möjligt.

– De har ingen vetenskapligt bekräftad adderande effekt på varandra. Om MR-knä visar fullmogen status så har den företräde framför tandmognaden. En icke fullmogen knäled utesluter däremot inte att individen har fyllt 18, och har individen då en fullmogen tandstatus bedöms den som 18. Men då med något lägre sannolikhet i svaret jämfört med om knäleden hade varit mogen, säger Elias Palm.

Mognaden av den nedre tillväxtzonen i lårbenet, vid knäleden, sker oftast någon gång mellan 22 och 28 års ålder. Mognaden av visdomständerna sker däremot tidigare för de flesta individer.  

Varken undersökningarna eller bildanalyserna kommer att utföras av Rättsmedicinalverket, de tjänsterna ska i stället läggas ut på andra aktörer. Analyserna, som görs av två av varandra oberoende läkare respektive tandläkare, skickas sedan till RMV där en rättsläkare gör en samlad bedömning och uttalar sig om sannolikheten för att den undersökta personen är över eller under 18 år.

– Bedömningen är väldigt automatiserad utifrån en av oss förutbestämd matris. Det vill säga att samma parametrar ska bara kunna ge ett resultat. Två olika rättsläkare ska alltså inte kunna göra olika bedömningar av samma material. Sedan kommer det självklart att finnas kontrollfunktioner också, säger Elias Palm.

En upphandling av bildtagning och analyser ska nu genomföras och väntas vara klar i december. Tidigare har man sagt att de medicinska åldersbedömningarna ska vara igång i just december, men nu tror man att det kan ske tidigast i början av nästa år

Socialstyrelsen presenterade i april en kunskapsöversikt som visade att undersökningar med magnetkamera av knäled är de mest träffsäkra. Enligt Elias Palm har den utredningen spelat roll för RMV:s val av metod, också så tillvida att man beslutat att ha en kombination av två metoder.

– När det gäller tänder har vi åtgärdat de brister i tandmetoden som Socialstyrelsen påpekat, för att på så sätt göra metoden bättre, säger han.

– Däremot är vi medvetna om att man kan ha olika uppfattning om sättet att sammanställa en metaanalys. Vi har därför gått tillbaka till källan, till ursprungsstudierna som den här metaanalysen baseras på, för att studera dem. På samma sätt har vi gått tillbaka till ursprungskällorna när det gäller tandmognaden. 

Arbetet har pågått sedan mitten av maj, då regeringen gav RMV i uppdrag att »med stor skyndsamhet påbörja genomförandet av medicinska ålderbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd«. Just kravet på skyndsamhet har enligt Elias Palm haft en viss påverkan på metodvalet.

– Det är möjligt att man velat göra en egen genomlysning av litteraturen till exempel, men med det kravet ställt så fanns det inte någon sådan möjlighet. Likaså har det stora antalet undersökningar som kan bli aktuella spelat in. Det handlar om att hitta gyllene medelvägar av säker metod och möjlighet till genomförande.

I mitten av november ska RMV lämna en rapport till regeringen där man bland annat ska redogöra för hur medicinska åldersbedömningar görs och hur bedömningar ska göras över tid. Frågan har skapat debatt, men Elias Palm tycker att man haft ett bra samarbete med bland annat Barnläkarföreningen och Svensk radiologisk förening.

– Det har varit viktigt för oss att förankra hur vi har tänkt att lösa detta med läkare som  jobbar med frågor som rör området, och som traditionellt sett haft detta som sin arbetsuppgift. 

 

Läs tidigare artiklar:

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande ska starta till hösten

Socialstyrelsen ska utreda åldersbestämning med magnetkamera

Läkarförbundet: Osäkra metoder utsätter läkaren för etisk stress

Magnetkamera ger ökad säkerhet