I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Lena Micko (S) och Anders Knape (M), ordförande respektive andre vice ordförande i Sveriges Kommuner och landsting, att landsting, regioner och kommuner kommit förhållandevis långt i sitt jämställdhetsarbete. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är 4 procent i landstingen och 0,4 procent i kommunerna, jämfört med 5 procent på arbetsmarknaden som helhet.

Totalt sett är också en majoritet av cheferna inom kommuner och landsting kvinnor. Men på de högsta chefsposterna dominerar männen, och tittar man på sjukfrånvaron är den dubbelt så hög bland kvinnor som bland män. Allra störst är skillnaden i sjukfrånvaro i de yngre åldersgrupperna.

För att komma tillrätta med dessa skillnader lanserar SKL nu ett program för att öka jämställdheten i kommuner, landsting och regioner, skriver artikelförfattarna. Programmet består av åtta punkter:

  1. Lokal lönebildning och individuell och differentierad lön ska möjliggöra en förändring av lönerelationerna.
  2. Lönespridningen ska öka.
  3. Fler karriärvägar ska skapas.
  4. Högsta toppen ska vara jämställd. Kvinnor ska uppmuntras att söka chefstjänster och kunskapen om de hinder som ger kvinnor och män olika tillgång till makt och inflytande på arbetsplatsen ska öka.
  5. Utbildningsanordnare och arbetsgivare ska arbeta för att bryta könsstereotypa studie- och yrkesval.
  6. Heltid ska vara norm. Fler kvinnor än män arbetar i dag deltid, vilket påverkar såväl inkomst som sjukpenning och pension negativt.
  7. Chefer och ledare ska aktivt arbeta för ett jämställt uttag av föräldraledighet – och själva föregå med gott exempel.
  8. Chefernas ansvar för att förebygga sjukfrånvaro ska förtydligas.

Målet är, skriver Lena Micko och Anders Knape, att programmet ska bidra till en mer jämställd arbetsmarknad som helhet samt »stärka attraktiviteten för kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare«.